انتظار آبی

روزهای آبی اگر بیایند

سهم تو را کنار می‌گذارم،

 فرصت اگر شد،

 شهرمان را انتخاب  می‌کنیم

 کمی خاطرات دور بر می‌داریم

 راهی می‌شویم

سهم تو  لبخندهایی که دریغ کردی،

سهم من انتظاری که ریشه گرفت

روزهای آبی اگر تکرار شوند

سهم تو را کنار می‌گذارم.

/ 0 نظر / 27 بازدید